Condividi

Oroscopo Li Stiddi di Patti Fox – 4-10 Maiu 2024

sabato 4 Maggio 2024

 

Dalla Redazione de ilSicilia.it, questo è Li stiddi di Patti Fox, il nostro oroscopo, rigorosamente, in lingua siciliana. L’appuntamento con le stelle a cadenza settimanale, ogni venerdì, con la vostra Patti Fox.

Per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio, iscrivetevi al podcast “Li stiddi di Patti Fox”.

Ma cosa ricinu li stiddi sta simana? 4-10 Maiu 2024

 

Ariete

Arieti mia, sta simana cu Veneri in Toru e Marti in Arieti aviti a pinzari sulu, e quannu ricu sulu, significa sulu, a travagghiu, sordi e prugetti: v’aviti arriminari, u capistivu? “Si nun fussi pi stu jiri e stu viniri, nu spassu mi parissi lu caminari!”. Addivirtitivi cu Vergini, Scurpiuna e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “Muoviti Muoviti”, na canzuni di Jovanotti.

Amuri 9; Travagghiu 10; Furtuna 10

Toro

Tori di lu me cori, la simana passata vi cataminastivu tropp’assai nto travagghiu; nni chìsta, circati di canziàri li sordi ntò casciùni e ‘un faciti nenti: vi l’addumannu pi favuri. Nt’amuri, mmeci, annacativi. “A jatta priscialora fici i figghi orvi”. Addivirtitivi cu Cancri  e Liuna e ni sti setti jorna ascutati “Ci vuole calma e sangue freddo”, na canzuni di Luca Dirisio.

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 9

Gemelli

Gemelli beddi, sta simana la trasuta di Marti nt’Arieti na cosa sula significa: pigghiari la vita cu filusufia e taliari ‘nnavànti accussì nto travagghiu e nt’amuri ci putiti allianàri. “Nun disprizzari omu sutta cappa nè fimmina sutta strazza”. Addivirtitivi cu Bilancie e Sagittari e ni sti setti jorna ascutati “Vita”, na canzuni  di Lucio Dalla e Gianni Morandi.

Amuri 8; Travagghiu 9; Furtuna 10

Cancro

Cancri amurusi, sta simana siti tanticchiedda sciarrieri puru cu ccù ‘un va fattu nenti. Allura, pigghiati sciatu e cuminciati arrèri. Stavota, però, vi vògghiu duci comu u meli e cu un surrisu c’ava a fari ririri puru li petri, sia nt’amuri, sia nto travagghiu. “Ci rissi ‘u surci ‘a nuci: “Dammi tempu ca ti perciu . Addivirtitivi cu Liuna, Vergini e Scurpiuna e ni setti jorna ascutati “Rolls Royce”,  na canzuni di Achille Lauro .

Amuri 8; Travagghiu 8; Furtuna 10

Leone

Cari li me Liuna, sta simana ‘mmeci ca li re di la furesta, mi pariti gattarieddi scantati. Lu me cunsigghiu è di ittari na vuciata e na vota arripigghiati, spasciati cu chiddi ca vi vònnu teneri fòra di li jochi, sia  nt’amuri comu nto travagghiu.  “P’un curnuti, un curnutu e mienzu”. Addivirtitivi cu Scurpiuni, Sagittari, Capricorna e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Figlia di…”, na canzuni di Loredana Bertè.

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 8

Vergine

Vergini sapuriti, sta simana li stiddi vi pòrtanu beddi novità nt’amuri e nto travagghiu. Quannu di precisu? Ma ni la simanata, chi dumanna è! Chidda ca vi fazzu ia, ‘mmeci, è, ma ci siti o ci faciti? “I babbi di stu munnu sunnu tri: cu accatta carni cu l’ossu cu frisca o sceccu ppi biviri e cu preia a mugghieri ppi mangiari. Chiffà, ‘un sapiti cucinari?” Addivirtitivi cu Tori, Gemelli e Capricorna e ni sti setti jorna ascutati “Non succederà più”, na canzuni di Claudia Mori cu Adriano Celentano.

Amuri 8; Travagghiu 9; Furtuna 10

Bilancia

Bilancie mia, sta simana siti pronti a ‘un dari saziu a nuddu? Allura, travagghiati a l’ammucciuni di li colleghi supra n’idea ca vi camina nta testa d’assai e nt’amuri stati attenti a cu dici na cosa, ma ni penza n’autra. “La gramigna ‘un sicca mai”. Addivirtitivi cu Tori, Acquari e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Memo”, na canzuni di Levante.

Amuri 7; Travagghiu 9; Furtuna 10

Scorpione

Scurpiuna beddi, sta simana siti pronti a battagghiari? Tranquilli, ca vinciti facile. Nto travagghiu, vi talierannu cu ’mmidia, mentri nt’amuri, suspirannu. “L`amuri tannu è beddu, quannu è un pocu stizzateddu”. Addivirtitivi cu Vergini, Capricorna e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “Se telefonando”, na canzuni di Mina.

Amuri 10; Travagghiu 10; Furtuna 10

Sagittario

Sagittari di lu me cori, sta simana  Marti vi saluta, era ura, e putiti arricriarivi, ririri e babbiari cu l’amici, sulu cu l’amici, picchì, nto travagghiu, cu lo vostro trippu, fugattiati cu v’avvicina e nt’amuri vi pigghianu pi farfalluni. “Pi canusciri ‘n’amicu riali, si cci avi a manciari ‘na sarma di sali”. Addivirtitivi cu Tori,  Cancri, Vergini, Bilancie e Scurpiuna e ni sti setti jorna ascutati “Che vita meravigliosa”, na canzuni di Diodato.

Amuri 9; Travagghiu 9; Fortuna 8

 

Capricorno

Capricorna amurusi, quannu vuliti, sta simana Marti ‘un vi lassa ancora in paci e po fari scoppiari na cavalleria rusticana nto travagghiu e puru nt’amuri. Vuatri vi sintiti comu a cumpari Turiddu, però tranquilli, arristati vivi e vegeti. “Vòliri la vutti china e la mugghieri ‘mmriaca”. Addivirtitivi cu Arieti, Gemelli e Sagittari e ni sti setti jorna ascutati “Minuetto”, na canzuni di Mia Martini.

Amuri 7; Travagghiu 7; Furtuna 7

Acquario

Acquari addumanneri, sta simana siti perfetti pi fari paroli e nenti fatti. Stamu attenti, stati facennu la cosa iusta tantu ca nto travagghiu vi talianu mancu fussivu nu santuni e nt’amuri tutti dipenni da cu capitati: pi quarcunu siti profumu persistenti, pi quarcun’autru, ‘mmeci, girati la strata e scumpariti“. “Ammatula ca t’allisci e fa cannola, ‘u santu è di mammuru e nun sura”. Addivirtitivi cu Tori e Cancri e ni sti setti jorna ascutati “Ancora tu”, na canzuni di Lucio Battisti.

Amuri 8; Travagghiu 10; Furtuna 10

Pesci

Cari Pisci amurusi, sta simana tuttu lu munnu vi duna ascutu: nto travagghiu siti li capi amati e arrispittati; nt’amuri l’oggettu di lu  desideriu. ‘Nsumma, aviti lu papacchiu nn’a sacchetta. “L’omu senza furtuna, va sempri a la piduna”. Addivirtitivi cu Liuna, Vergini, Scurpiuna e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “Fortuna”, na canzuni di Ghali.

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 10

Questo articolo fa parte delle categorie:
Condividi
ilSiciliaNews24

Palermo, Settecannoli e riqualificazione della Costa Sud: tra speranze, progetti, degrado e impegno civico CLICCA PER IL VIDEO

Nuova tappa del viaggio de ilSicilia.it tra i quartieri di Palermo alla rubrica “La città chiama…”. Questa volta è il turno di Settecannoli, nella seconda circoscrizione, in cui ricade il lungomare della Costa Sud di Palermo. L’intervista a Sergio Oliva.

BarSicilia

Bar Sicilia, Elena Pagana: “Parco dell’Etna e riserve, ecco cosa stiamo facendo per l’ambiente” CLICCA PER IL VIDEO

Dalle politiche per la fruizione dei parchi alle attività dell’Arpa fino alla pianificazione, ospite di Bar Sicilia è l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Elena Pagana

La Buona Salute

La Buona Salute 63° puntata: Ortopedia oncologica

La 63^ puntata de La Buona Salute è dedicata all’oncologia ortopedica. Abbiamo visitato l’Ospedale Giglio di Cefalù, oggi punto di riferimento nazionale

Oltre il Castello

Castelli di Sicilia: 19 ‘mini guide’ per la sfida del turismo di prossimità CLICCA PER IL VIDEO

Vi abbiamo accompagnato tra le stanze di 19 splendidi Castelli di Sicilia alla scoperta delle bellezze dei territori siciliani. Un viaggio indimenticabile attraverso la storia, la cultura, l’enogastronomia e l’economia locale, raccontata dai protagonisti di queste realtà straordinarie.